LOADING

Type to search

Thông tin tuyển chọn đơn xây dựng Tominaga Kogyo T9. 2023

1. Văn bản chấp thuận của DOLAB:

2. Danh sách lao động đăng ký tuyển chọn

1 TRẦN BÁ QUỐC 08/01/1988 LỘC THỦY PHÚ LỘC THỪA THIÊN HUẾ
2 LÊ THANH TUẤN 20/01/1990 XUÂN THIÊN THỌ XUÂN THANH HOÁ
3 NGUYỄN VĂN HỢP 03/05/1997 ĐỒNG LẠC CHÍ LINH HẢI DƯƠNG
4 PHẠM ĐỨC LUÂN 08/02/1997 BỜ Y NGỌC HỒI KON TUM
5 BÙI KIÊN CƯỜNG 17/02/2003 BA TRẠI BA VÌ HÀ NỘI
6 TRẦN QUỐC BẢO 15/04/2003 SUỐI ĐÁ DƯƠNG MINH CHÂU TÂY NINH
7 TÔN SỸ DANH 27/01/1997 PHÚ PHONG TÂY SƠN BÌNH ĐỊNH
8 HUỲNH TẤN LỘC 05/04/2001 BẢO THẠNH BA TRI BẾN TRE
9 NGUYỄN THANH PHONG 22/11/1999 TÂN DĨNH LẠNG GIANG BẮC GIANG
10 NGUYỄN TIẾN TRƯỜNG 23/12/2001 ĐỒNG LẠC CHÍ LINH HẢI DƯƠNG
11 ĐỖ MINH QUÂN 20/07/2003 HƯNG ĐẠO CHÍ LINH HẢI DƯƠNG
12 TRƯƠNG TIẾN HIỆP 08/08/2003 AN LỘC LỘC HÀ HÀ TĨNH

3. Danh sách lao động trúng tuyển:

1 Trần Bá Quốc 08/01/1988 Lộc Thủy Phú Lộc Thừa Thiên Huế
2 Phạm Đức Luân 08/02/1997 Bờ Y Ngọc Hồi Kon Tum
3 Trần Quốc Bảo 15/04/2003 Suối Đá Dương Minh Châu Tây Ninh
4 Tôn Sỹ Danh 27/01/1997 Phú Phong Tây Sơn Bình Định
5 Huỳnh Tấn Lộc 05/04/2001 Bảo Thạnh Ba Tri Bến Tre

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84.24.22212498